Week4

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
1-5
ก.พ.
59
จันทร์
-  เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อ
- กำหนดลมหายใจ
- เห็นค่าทุกสรรพสิ่ง และมีจิตใหญ่
ส่งกบเข้าบ้าน
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
  - ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายแสดงความเคารพซึ่งกันและกันต้อนรับวันใหม่
     - นักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจโดยการกำหนดลมหายใจ 5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวของแม่กบที่ช่วยลูกกบ (ถอดออกมาจากคลิป) เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
     - ครูโชว์อุปกรณ์ให้นักเรียนสังเกต (หนังยาง) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งนี้ทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้บ้างตามลำดับ
     - ครูแจกหนังยางให้นักเรียนคนละ 1 เส้น โดยแบ่งเป็น 2 ทางให้นักเรียนส่งต่อกัน พร้อมครูติดถ้วยและฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อเป็นบ้านของกบไว้ตรงกลางวง
     - นักเรียนส่งกบเข้าบ้าน (เป่าหนังยางให้ลงถ้วย) ที่ละ 2 คนจนครบทุกคน พร้อมครูชื่นชมความตั้งใจ และส่งกำลังใจกับนักเรียนในขณะที่ทำกิจกรรม 
     - ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด (ตัวอย่างคำถาม)
        > ก่อนส่งพี่กบเข้าบ้านนักเรียนรู้สึกอย่างไร?
        > ขณะที่ส่งพี่กบเข้าบ้านเรารู้สึกอย่างไรบ้าง?
        > เมื่อส่งกบเข้าบ้านได้สำเร็จนักเรียนรู้สึกอย่างไร?

        > ถ้านักเรียนเป็นกบที่กำลังหาบ้านไม่เจอจะรู้สึกอย่างไร?
        > ถ้านักเรียนเป็นกบแล้วมีคนมาเป่าเราๆ จะรู้สึกอย่างไร?
ขั้นจบ:
 - คุณครูชื่นชมความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ
-      หนังยาง
-      ถ้วย
-      ฟิวเจอร์บอร์ด
อังคาร
-  เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- มีจิตใหญ่
ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง ตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไป
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูและนักเรียนเดินเป็นคู่
-   นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ และตอบคำถามที่ตั้งไว้
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บริเวณโรงเรียน
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม :
-          - ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม วันนี้พี่ๆ จะช่วยกันทำให้ร่างกายของเราอบอุ่น
-          - บริหารร่างกาย จากส่วนหัวจนถึงข้อเท้า
-          ขั้นจบ :
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
ละครศานติ
ศุกร์
กิจกรรมเดินทางไกล

ตัวอย่างกิจกรรมวันจันทร์

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

คุณครูกล่าวชื่นชมและขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น