Week6Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
8-12
ก.พ.
59
จันทร์
- มีสติจดจ่อ
- การสื่อสาร การฟัง การพูด
- การสร้างสรรค์จินตนาการ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
เลโก้
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กำหนดลมหายใจ นั่งสมาธิ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่อง ชายคนหนึ่งนั่งรอรถ เห็นลวดแล้วนำมาทำเป็นลวดหนีบกระดาษ ให้นักเรียนสังเกต คลิปลวดหนีบกระดาษ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าลวดหนีบกระดาษนี้ต้องใช้เส้นลวดยาวเท่าไร เราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เราไม่ควรใช้ทำอะไรบ้าง?”
-   ครูแจกอุปกรณ์ คลิปลวดติดกระดาษ 1 แผ่น ดินสอสี  1แท่ง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อจากชายคิดนี้อย่างไรได้บ้าง
-   นักเรียนลงมือทำชิ้นงาน
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เลโก้
อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงทุกสรรค์สิ่งรวมถึงตัวเรา
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตัวเลขสัมพันธ์
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ( กำกับแบ, ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำเมล็ดยางที่อยู่ในตะกร้ามาให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างและจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเมล็ดที่อยู่ตะกร้ามีจำนวนเท่าไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกเมล็ดยางให้นักเรียนคนละหนึ่งกำมือ วางไว้ด้านหน้าจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม                         
- ครูให้นักเรียนนำเมล็ดมาเรียงกันเป็นรูปตัวเลขและวางจำนวนเมล็ดยางให้เท่ากับตัวเลขที่นักเรียนคิดว่าชอบหรือสัมพันธ์กับตัวเองมากที่สุดตั้งแต่ 0-10
- ครูกระตุ้นคำถามชวนคิด “นักเรียนคิดอย่างไร/เพราะเหตุใดถึงชอบเลขจำนวนนี้?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งเมล็ดลูกยางใส่ตะกร้า ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ลูกยาง
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูเชิญนักเรียนออกแบบกิจกรรมโยคะ
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่อนร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์ลวดลายของลูกปัดขณะร้อย
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

ร้อยลูกปัด
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนสังเกตลูกปัดสีต่างๆ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าลูกปัดสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้บ้าง กระดาษ?”
- ครูแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติม (เส้นเอ็น) พร้อมอธิบายกิจกรรม นักเรียนร้อยลูกปัดสีต่าง ครูถุงอุปกรณ์คนละ 1 .ใบ ขณะรับ-ส่ง เราไว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อมจนครบวงกลม
- นักเรียนลงมือร้อยลงปัด
- นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆ ชื่นชม และเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เส้นเอ็น
- ลูกปัด
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
นิทาน
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนแตะสัมผัส โดยครูเป็นผู้นำ และนักเรียนทำตาม (แตะ หัว ตา หู ไหล แขน ทำมือรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง (นิทานนานาชาติ) ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนผลไม้ในเรื่องคืออะไร?” ครูอ่านนิทานต่อ
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นชายในเรื่องจะแอบไปเอาของคนอื่นหรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใด?”
-   นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากให้ตอนจบเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด?”
-  ครูอ่านตอบจบของนิทานให้นักเรียนฟัง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณคำอธิษฐานและ ความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
หนังสือนิทานตัวอย่างกิจกรรมวันจันทร์

 ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น