Week5

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
8-12
ก.พ.
59
จันทร์
- มีสติจดจ่อ
- การสื่อสาร การฟัง การพูด
- การสร้างสรรค์จินตนาการ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
คลิปลวดแปลงกาย
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กำหนดลมหายใจ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่อง ชายคนหนึ่งนั่งรอรถ เห็นลวดแล้วนำมาทำเป็นลวดหนีบกระดาษ ให้นักเรียนสังเกต คลิปลวดหนีบกระดาษ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าลวดหนีบกระดาษนี้ต้องใช้เส้นลวดยาวเท่าไร เราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เราไม่ควรใช้ทำอะไรบ้าง?”
-   ครูแจกอุปกรณ์ คลิปลวดติดกระดาษ 1 แผ่น ดินสอสี  1แท่ง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อจากชายคิดนี้อย่างไรได้บ้าง
-   นักเรียนลงมือทำชิ้นงาน
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-    คลิปหนีบกระดาษ
-    กระดาษ
-    ดินสอสี
อังคาร
- มีสติจดจ่อ
- การสื่อสาร การฟัง การพูด
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
บ้านแมงมุม
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain gym (กระต่ายท้องป่องกับกอหญ้า)
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่องบ้านแมงมุมที่ครูได้เดินชน ทำให้แมงมุงไม่มีที่อยู่ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นแมงมุมไม่มีที่อยู่จะทำอย่างไรบ้าง คิดว่าแมงมุมจะไปอยู่ที่ไหน?”
-    ครูอธิบายอุปกรณ์ และแนะนำวิธีการทำบ้านของแมงมุม
-    ครูแจกอุปกรณ์ ไม้เสียบลูกชิ้นรูปกากบาท ไหมพรม คนละ 1 ชิ้น และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม 
-   นักเรียนลงมือทำชิ้นงาน          
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นแมงมุมนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่มีคนมาสร้างบ้านให้?”
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-    ไม้เสียบลูกชิ้นรูปกากบาท
-    ไหมพรม
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูเชิญนักเรียนออกแบบกิจกรรมโยคะ
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่อนร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
-  เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- มีจิตใหญ่
ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง ตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไป
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูและนักเรียนเดินเป็นคู่
-   นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ และตอบคำถามที่ตั้งไว้
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บริเวณโรงเรียน

ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- แต่งเรื่อง เล่าเรื่องเชื่อมโยงกัน
- มีจิตใหญ่
นิทานต่อคำ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนแตะสัมผัส โดยครูเป็นผู้นำ และนักเรียนทำตาม (แตะ หัว ตา หู ไหล แขน ทำมือรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่านิทานสัตว์ให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
-   ครูแจกบัตรคำให้นักเรียน และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   นักเรียนเล่านิทานต่อกันจนครบวงกลม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง


วันอังคาร

ขั้นเตรียม 

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น