Week8


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
29 ก.พ.- 4 มี.ค.
59
จันทร์
- มีสติจดจ่อ
- การสื่อสาร การฟัง การพูด
- การสร้างสรรค์จินตนาการ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
สิ่งรอบตัว
ขั้นเตรียม :  นักเรียนเลือกเก็บสิ่งของที่ไม่มีชีวิตระหว่างเดินทางกลับห้องเรียน
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลมเมื่อกลับถึงห้องเรียน วางสิ่งที่เก็บมากลางวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ( กอหญ้ากับกระต่าย กอหญ้ากับควาย)
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งของที่เก็บมา พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น
“นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
“สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง?”
“นักเรียนจะจัดหมวดหมู่สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?”
-   ครูแจกอุปกรณ์กระดาษ 1 แผ่น ดินสอสี  2 แท่ง และหยิบสิ่งที่นักเรียนเก็บมาและขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เก็บมาให้อยู่กับสิ่งที่ชีวิตได้อย่างไร?”
-   นักเรียนลงมือทำชิ้นงาน
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ หิน
อังคาร
- สติและสมาธิจดจ่อ
- เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การพูด ภาษากาย การฟัง
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เขียนคำใบ้
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำกิจกรรมกระจกเงา นักเรียนเป็นเงาสะท้อน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเริ่มกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนเขียนอักษรต่างต่างลงบนฝ่ามือตนเอง เช่น ก 1
- ครูให้นักเรียนนับเพื่อแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 12 คน
- ครูเขียนตัวรูปลงบนหลังนักเรียนคนแรก (กลุ่ม 1 รูปวงกลม กลุ่ม 2 รูปหัวใจ) นักเรียนเขียนบนหลังเพื่อคนต่อไป จนถึงคนสุดท้าย
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง โดยไม่ให้มีเสียงบอกกัน จากนั้นเริ่มเขียนคำใบ้ใหม่ (ก ขา ตา ปลา ขวา)
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม การเขียนใบ้คำอะไรบ้าง?       
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
จุดหมายปลายฝัน
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูเล่าเรื่องความฝันของตนเองเมื่อตอนยังเป็นเด็ก เชื่อมโยงกิจกรรมที่จะทำ
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการติด “เมื่อนึกถึงความฝัน นักเรียนจะนึกถึงเรื่องอะไรบ้าง
-    ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน (กระดาษคนละ 1 แผ่น และดินสอคนละ 1 แท่ง) และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-    นักเรียนลงมือเขียนความฝันของตนเอง เมื่อโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้าง
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-    ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-      กระดาษ
-      ดินสอสี
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- ผ่อนคลาย
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

ดนตรีมือ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนสังเกตจังหวะการปรบมือ โดยนับจาก 123 และ 12345 นักเรียนออกแบบจังหวะการปรบมือ
- ครูเปิดเพลงคนธรรมดาให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้ยินอะไรบ้างจากเพลง เพลงนี้กล่าวถึงอะไร นักเรียนคิดว่าคนธรรมดาหมายถึงอะไรบ้าง?”
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
คอมพิวเตอร์ (เพลงคนธรรมดา)
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
นิทานหนอนผีเสื้อ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนร้องเพลงความเกรงใจ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่านิทาน หนอนผีเสื้อ ที่กำลังจะออกจากฝัก แต่มีคนช่วยเขาให้ออกก่อนเวลา เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรม
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สัตว์อะไรบ้างที่คล้ายกับผีเสื้อ เพราะเหตุใด?”
-    ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน (กระดาษคนละ 1 แผ่น และดินสอคนละ 1 แท่ง) และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม  
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นชายคนนั้นจะทำอย่างไร และผีเสื้อตัวที่เขาช่วยจะมีชีวิตอย่างไรต่อไป เพราะเหตุใด?”           
-    นักเรียนลงมือเขียน
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานและแสดงความคิดเห็นของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณคำอธิษฐานและ ความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-      กระดาษ
-      ดินสอสี

กิจกรรมวันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น