Week7

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
22-26 ก.พ.
59
จันทร์
- มีสติจดจ่อ
- การสื่อสาร การฟัง การพูด
- การสร้างสรรค์จินตนาการ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
สิ่งรอบตัว
ขั้นเตรียม :  นักเรียนเลือกเก็บสิ่งของที่ไม่มีชีวิตระหว่างเดินทางกลับห้องเรียน
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลมเมื่อกลับถึงห้องเรียน วางสิ่งที่เก็บมากลางวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ( กอหญ้ากับกระต่าย กอหญ้ากับควาย)
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งของที่เก็บมา พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น
“นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
“สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง?”
“นักเรียนจะจัดหมวดหมู่สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?”
-   ครูแจกอุปกรณ์กระดาษ 1 แผ่น ดินสอสี  2 แท่ง และหยิบสิ่งที่นักเรียนเก็บมาและขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เก็บมาให้อยู่กับสิ่งที่ชีวิตได้อย่างไร?”
-   นักเรียนลงมือทำชิ้นงาน
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ หิน
อังคาร
- สติและสมาธิจดจ่อ
- เสริมสร้างทักษะการจินตนาการ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ดินน้ำมันสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำกิจกรรมกระจกเงา นักเรียนเป็นเงาสะท้อน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”  
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถาม โดยคำตอบจะต้องตอบว่าดินมัน
- ครูแจกอุปกรณ์ดินน้ำมันให้คนละ 1 ก้อน โดยให้นักเรียนปั้นสัตว์ที่มีชื่อว่า แมลงนำหน้า
- นักเรียนลงมือทำ และนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
- นักเรียนทำดินน้ำมันให้เป็นก้อนกลม และครูให้พี่ๆ โยนให้อยู่กลางวงมากที่สุด และ Monitor ช่วยเก็บดินน้ำมันทั้งหมด
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ดินน้ำมัน
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- เสริมสร้างสรรค์ทักษะการคิดจินตนาการด้านศิลปะที่สร้างสรรค์
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง


สถานที่แห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบในภายในโรงเรียน เช่น ครูชอบยืนอยู่ตรงหน้าเสาธงจากนั้นก็มองท้องฟ้าจากที่ตรงนั้น แล้วชอบเกิดความคิดและคำถาม ครูถามตัวเองว่าวันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างไรและตัวเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สดใสเหมือนท้องฟ้าหรือไม่ และบางทีเห็นนกบินผ่านก็เกิดคำถามว่านกเหล่านี้จะไปที่ไหน ตัวเราจะทำอะไรต่อไปดีเพื่อตนเองและคนอื่น
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สถานที่ใดบ้างในโรงเรียนที่นักเรียนมีความรู้สึกผูกพันมากเป็นพิเศษหรือมีความหมายต่อตนเองบ้าง?” นักเรียนใคร่ครวญถึงความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้น?”
-   ครูแจกกระดาษ a4 แผ่นเล็ก คนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนร่วมกันถ่ายทอดความรู้ผ่านรูปวาดหรือข้อความ ขณะรับ-ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม คนที่ให้บริการไว้ขอบคุณเช่นกันที่เพื่อนให้เราได้บริการ จนครบวงกลม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน ( 5 นาที)
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กระดาษ
-   ดินสอสี
ศุกร์
-   กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น บล็อกไม้เหมือนกับอะไรบ้าง เราใช้ทำอะไรได้บ้าง
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ถอดบล็อกไม้
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (กอหญ้ากับกระต่าย, ซาระเปากับกระดาษ)
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่อง “ต้นไม้บนภูเขา” ให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนคิดว่าต้นไม้ใช้เวลานานเท่าไรถึงจะโตเท่าพวกเรา?”
“นักเรียนคิดว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้อายุเท่าไรแล้วบ้าง?”
-   ครูให้นักเรียน 1 คนวางบล็อกไม้ไว้กลางวงกลม และเชิญนักเรียนถอดบล็อกไม้คนละแท่งจนครบวง หรือจนกว่าจะพังลงมา
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เราตั้งบล็อกไม้ขึ้นไปได้สูงกี่ชั้น/ทำไมบล็อกไม้ของเราจึงตั้งได้สูงหรือไม่สูง?”
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บล็อกไม้

กิจกรรมวันอังคาร

ขั้นเตรียม


ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น